Abstract 445

Total Monitored Reflux Episodes (RE)
SensorpH-REIEI-REMan-REGas RENon-acid RE
IEI310505140130105
PH5383105243