Abstract 267

EIMPSC Colitis N=72UC N=976P value
Rheumatoid arthritis4 (6%)9 (1%)0.009
Peripheral arthritis0 (0%)59 (6%)0.01
AS1 (1%)10 (1%)NS
Arthralgia6 (8%)52 (5%)NS
EN0 (0%)10 (1%)NS
Uveitis1 (1%)27 (3%)NS