ERBB2/ERBB3

  • Genomic ERBB2/ERBB3 mutations promote PD-L1-mediated immune escape in gallbladder cancer: a whole-exome sequencing analysis
    Maolan Li, Fatao Liu, Fei Zhang, Weiping Zhou, Xiaoqing Jiang, Yuan Yang, Kai Qu, Yueqi Wang, Qiang Ma, Ting Wang, Lu Bai, Zheng Wang, Xiaoling Song, Yidi Zhu, Ruiyan Yuan, Yuan Gao, Yongchen Liu, Yunpeng Jin, Huaifeng Li, Shanshan Xiang, Yuanyuan Ye, Yijian Zhang, Lin Jiang, Yunping Hu, Yajuan Hao, Wei Lu, Shili Chen, Jun Gu, Jian Zhou, Wei Gong, Yong Zhang, Xuefeng Wang, Xiyong Liu, Chang Liu, Houbao Liu, Yun Liu, Yingbin Liu