gastric wound repair

  • Iqgap3-Ras axis drives stem cell proliferation in the stomach corpus during homoeostasis and repair
    Junichi Matsuo, Daisuke Douchi, Khine Myint, Naing Naing Mon, Akihiro Yamamura, Kazuyoshi Kohu, Dede Liana Heng, Sabirah Chen, Nur Astiana Mawan, Napat Nuttonmanit, Ying Li, Supriya Srivastava, Shamaine Wei Ting Ho, Nicole Yee Shin Lee, Hong Kai Lee, Makoto Adachi, Atsushi Tamura, Jinmiao Chen, Henry Yang, Ming Teh, Jimmy Bok-Yan So, Wei Peng Yong, Patrick Tan, Khay Guan Yeoh, Linda Shyue Huey Chuang, Sachiko Tsukita, Yoshiaki Ito