virome metacommunity

  • Gut mucosal virome alterations in ulcerative colitis
    Tao Zuo, Xiao-Juan Lu, Yu Zhang, Chun Pan Cheung, Siu Lam, Fen Zhang, Whitney Tang, Jessica Y L Ching, Risheng Zhao, Paul K S Chan, Joseph J Y Sung, Jun Yu, Francis K L Chan, Qian Cao, Jian-Qiu Sheng, Siew C Ng