Most Read Articles

Dietary supplementation with inulin-propionate ester or inulin improves insulin sensitivity in adults with overweight and obesity with distinct effects on the gut microbiota, plasma metabolome and systemic inflammatory responses: a randomised cross-over trial

Edward S Chambers, Claire S Byrne, Douglas J Morrison, Kevin G Murphy, Tom Preston, Catriona Tedford, Isabel Garcia-Perez, Sofia Fountana, Jose Ivan Serrano-Contreras, Elaine Holmes, Catherine J Reynolds, Jordie F Roberts, Rosemary J Boyton, Daniel M Altmann, Julie A K McDonald, Julian R Marchesi, Arne N Akbar, Natalie E Riddell, Gareth A Wallis, Gary S Frost

10.1136/gutjnl-2019-318424

April 10, 2019

Modern diagnosis of GERD: the Lyon Consensus

C Prakash Gyawali, Peter J Kahrilas, Edoardo Savarino, Frank Zerbib, Francois Mion, André J P M Smout, Michael Vaezi, Daniel Sifrim, Mark R Fox, Marcelo F Vela, Radu Tutuian, Jan Tack, Albert J Bredenoord, John Pandolfino, Sabine Roman

10.1136/gutjnl-2017-314722

February 3, 2018

Cholesterol biosynthesis supports the growth of hepatocarcinoma lesions depleted of fatty acid synthase in mice and humans

Li Che, Wenna Chi, Yu Qiao, Jie Zhang, Xinhua Song, Ye Liu, Lei Li, Jiaoyuan Jia, Maria G Pilo, Jingxiao Wang, Antonio Cigliano, Zhilong Ma, Wenhua Kuang, Zefang Tang, Zemin Zhang, Guanghou Shui, Silvia Ribback, Frank Dombrowski, Matthias Evert, Rosa Maria Pascale, Carla Cossu, Giovanni Mario Pes, Timothy F Osborne, Diego F Calvisi, Xin Chen, Ligong Chen

10.1136/gutjnl-2018-317581

April 6, 2019

Development and validation of a prediction rule for estimating gastric cancer risk in the Chinese high-risk population: a nationwide multicentre study

Quancai Cai, Chunping Zhu, Yuan Yuan, Qi Feng, Yichao Feng, Yingxia Hao, Jichang Li, Kaiguang Zhang, Guoliang Ye, Liping Ye, Nonghua Lv, Shengsheng Zhang, Chengxia Liu, Mingquan Li, Qi Liu, Rongzhou Li, Jie Pan, Xiaocui Yang, Xuqing Zhu, Yumei Li, Bo Lao, Ansheng Ling, Honghui Chen, Xiuling Li, Ping Xu, Jianfeng Zhou, Baozhen Liu, Zhiqiang Du, Yiqi Du, Zhaoshen Li

10.1136/gutjnl-2018-317556

March 29, 2019